/Files/images/kolektiv/Білявська Л.В..JPG

Тема: Формування навчальних компетентностей обдарованих учнів та підготовка їх до ЗНО.

Автор: Білявська Лариса Віталіївна, учитель української мови та літератури Новоукраїнської гімназії №7, учитель- методист.

Суть досвіду : В умовах реформування освіти значнароль приділяється вихованню особистості , здатної самореалізуватися, самовизначитися, само- усвідомитися в реаліях сучасного життя. З огляду на це основна суть моєї роботи – це пошук і впровадження інноваційних технологій навчання відповідно до сучасних потреб особистості. Однією з них є метод проектів. Проектна діяльність – одна з перспективних складових освітнього процесу, оскільки створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує необхідні життєві компетенції, яких потребує життя. Використання методу дає змогу реалізувати особистісно діяльнісний і особистісно орієнтований підходи в освіті учнів. Навчальний простір творчості неможливий без базових знань. В основу формування поля креативності покладаю технологію повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації навчального процесу на основі опорно-схемо-знакових моделей. Застосування цієї технології дає змогу швидкими темпами вивчати матеріал, навчати дітей від простого до складного, досягати творчої перспективи в навчанні. Створено обґрунтовану модель викладу навчального матеріалу про те, як навчити учня отримати «знання про те, як здобути знання», як оперувати ними, застосовувати їх у різних ситуаціях; у процесі навчання надати можливість дитині розкрити «людину в собі» як для інших, так і для себе самої; надати можливість вихованцеві набути умінь функціонувати в соціумі. Ставлю перед собою мету забезпечити компетентісний підхід у викладанні предмета та сформувати такі вміння учнів : самостійно працювати над новим матеріалом;аналізувати , формувати власну думку; сприймати різні точки зору; аргументувати свою позицію; формувати здатність знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях.

Провідні ідеї досвіду:

v Застосування активних та інтерактивних методів навчання.

v Диференціацію та індивідуалізацію навчання.

v Вивчення навчального матеріал укрупненими частинами.

v Дослідницький характер завдань .

v Створення та захист проектних робіт.

v Позаурочну діяльність.

v Наукове товариство.

v Створення умов для практичного застосування комунікативних умінь і навичок у найрізноманітніших життєвих ситуаціях, що є основою для засвоєння учнями базових умінь і навичок.

У роботі з обдарованими дітьми широко використовую сучасні технології

( форми, методи і прийоми навчання ) , а саме :

· вивчення теоретичного матеріалу укрупненими частинами;

· впровадження науково–дослідної, пошукової, експериментальної , проектної діяльності ;

· ускладнення змісту навчального матеріалу ;

· практичні роботи ; рішення тестових завдань;

· опорні конспекти, схеми, робочі сторінки;

· різнорівневий індивідуальний підхід ;

· алгоритми;

· самостійна діяльність ;

· завдання на застосування гіпотез.

Протягом останніх років випускники середніх загальноосвітніх шкіл складають іспити у формі зовнішнього тестування. Тестові завдання -один із засобів формування мовленнєвої , літературної компетенцій школярів. Тестові завдання активізують мисленнєву діяльність, посилюють роботу пам’яті, допомагають осмислити програмовий матеріал, формують базовий світогляд учнів. Завдяки таким типам завдань учитель має можливість організувати індивідуальну і самостійну роботу учнів на завершальному етапі вивчення української мови та літератури,озброїти випускників навичками виконання тестових завдань, привчати учнів до самостійності, критичного ставлення до себе, залучити до активної пізнавальної діяльності. Розробила ряд схем, таблиць, опорних конспектів, блоків, у яких систематизовано матеріал з окремих тем. Це дає змогу ефективно сприймати великий обсяг інформації, швидко відтворювати потрібні знання й уміти застосовувати їх на практиці. Тестові завдання можуть послужити зразком, за яким кожен учитель добере необхідний йому матеріал , укладе свої варіанти.

Досвід вчителя вивчався та узагальнювався методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації ( протокол №2 від 14.11.2011 року)

Джерела інформації:

1. Барко В.І. ,Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини?-К.:Знання,2014.

2. Васюра С. Як навчати обдаровану дитину ? // Дитина. Сім ‘я. Школа. - 2011. - №4.

3. Губенко О.В. Творчий інтелект: деякі особливості та методи активізації у старшокласників. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.25-28.

4. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарована дитина. - 1998. - №8.

5. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: “К.І.С.”, 2004.

6. Макашова Ю. Технологія розвитк критичного мислення учнів на роках словесності. // Дивослово. – 2010.- №5.

7. Невінчана Н. В. Готуйся до іспитів. Література: Тестування. Твори. – К.: Майстер-клас, 2010.

8. Освітні технології : Навчально – методичний посібник / О.М. Пєхота,

А.З. Кіктенко та ін. – К.: А.С.К. , 2001.

9. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання: наук.- метод. посібник .- К. : Видавництво А.С. К., 2004.

10. Степенко Г.В. Бургін М.С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарована дитина. - 2012. - №3. .

11. Федоренко В. Л., Коваленко Л. Т. Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови / Коростельов В.В. Зовнішнє оцінювання з української мови: зошит для вчителя, зошит для учня, завдання, відповіді, методичний коментар. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007. ..

novoukrainkagimnazia.blogspot.com

Кiлькiсть переглядiв: 119

Коментарi