Учні 1-4 класів розпочали роботу над проектом "Сходинки до успіху"

Керівник проекту Бортяна Світлана Володимирівна

Нормативно-правова база створення проекту:

• Закон України «Про освіту.

• Закон України «Про загальну середню освіту».

• Закон України «Про дошкільну освіту».

• Закон України «Про позашкільну освіту».

• Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 2007р.

• Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016).

• Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

• Наказ МОН України №641 від 16.06.2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді».

• Районна програма «Обдарована дитина»

Актуальність проекту:

Суспільству потрібні обдаровані люди, і його завдання полягає в тому, щоб розвинути здібності всіх його представників. Завдання школи – підтримати дитину і розвинути її здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності були реалізовані.

Саме завдяки школі дитина активно розвивається, творчо мислить, глибоко аналізує навчальний матеріал. Починати необхідно вже з початкової школи, адже саме вона має навчити дітей учитися, прищепити інтерес до знань, прагнення самостійно збагачуватися ними. Саме тому вчителі та учні початкового відділення гімназії беруть участь у проекті «Сходинки до успіху».

Мета проекту: допомога учням у розкритті й реалізації своїх індивідуальних якостей, створення сприятливого середовища для успішного виховання учнів у початковому відділенні гімназії.

Проект спрямований на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми в початковому відділенні гімназії.

Основні завдання проекту:

• ознайомлення учнів зі змістом проекту та мотивація до участі;

• анкетування для визначення здібностей учнів;

• створення комісії з реалізації проекту;

• розширення пізнавальних можливостей учнів;

• підвищення рівня самостійності учнів;

• адаптація школярів до соціуму ;

• підвищення рівня індивідуальних досягнень дітей в освітніх галузях, до яких у них є хист;

• діагностування здібностей учнів;

• розширення світогляду дітей;

• проведення свят, виставок-конкурсів творчих особистостей.

Учасники проекту:

учителі початкових класів Новоукраїнської гімназії №7,

учні початкового відділення гімназії,

батьки.

Шляхи, засоби формування системи роботи з учнями початкового відділення гімназії:

інтерактивні ігри, предметні олімпіади, відкриті заняття, творчі майстерні, інтелектуальні конкурси, цікаві завдання, міні-анкети, мозкові штурми.

Тип проекту: колективний, довготривалий.

Для реалізації завдань цього проекту ми використовуємо певні критерії виявлення ознак обдарованості в дітей молодшого шкільного віку:

Прекрасна пам'ять, яскрава уява, тонка моторна координація, розвинута оперативна пам'ять і логічне мислення, схильність до активного сприйняття навколишнього світу, успіх у багатьох починаннях, установка на творче виконання завдань, володіння основними навчальними компетенція ми, наполегливість у своїх діях, нерідко наближена до самовпевненості, прагнення до товариства старших дітей і дорослих, гостра реакція на несправедливість.

Принципи педагогічної творчості вчителя, реалізація яких сприяє творчому розвитку особистості

Принцип суб'єктивності навчання і виховання передбачає визнання слухача як суб'єкта педагогічної взаємодії, використання вчителем у процесі навчання і виховання переважно діалогічних форм комунікативної взаємодії із слухачем.

Принцип діагностики передбачає побудову і корекцію навчально-виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних досліджень, а саме: оцінювання рівних розвитку творчих можливостей дітей і дитячих колективів, з якими педагог вступає у взаємодію.

Принцип оптимальності передбачає роботу педагога з відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих можливостей більшості дітей, враховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей.

Принцип взаємозалежності відображає взаємозумовленість творчого особистісного розвитку суб'єктів взаємодії системи "педагог-вихованець"; відбиває взаємозалежність і взаємозумовленість творчої педагогічної праці вчителя і творчої навчальної діяльності дітей.

Принцип фасилітації передбачає розуміння формування творчої особистості вихованця в навчально-виховному процесі як процес полегшення, сприяння творчій навчальній діяльності дитини, стимулювання його творчої активності. Це пов'язане з необхідністю створення на занятті, у позаурочній діяльності слухачів творчої атмосфери (співдружності, співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої діяльності, надихала вихованців на творчість.

Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формування творчої особистості дитини. При плануванні та організації взаємодії педагога і вихованця в процесі навчання зміст навчального матеріалу повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психологічних процесів, які мають провідне значення для творчої діяльності, і забезпечувати насамперед розвиток дивергентного мислення, умінь генерувати нові ідеї, знаходить нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань. Реалізації принципу в практичній діяльності сприяє аналіз змісту навчального матеріалу з метою його креативного посилення, застосування навчальних і навчально-творчих задач, методів і прийомів стимулювання творчої активності учнів, використання завдань психологічної діагностики для розвитку творчих якостей особистості.

Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання. Для ефективності взаємодії у системі "педагог-вихованець" принцип варіантності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію проектування педагогічної взаємодії.

Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом формування творчої особистості дитини, які зумовлені особливостями управління нелінійними системами та орієнтують педагога на внутрішній вплив, на узгодження розвитку вихованця з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність "збуджувати" та ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму зовнішньому впливі й здійснюватися опосередкованими методами. Саме в цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси самоуправління.

Етапи проекту

Етап І

• виявлення здібних учнів шляхом діагностики та спостереження;

• розробка методичних рекомендацій для роботи з обдарованими учнями;

• поповнення матеріально-технічної бази.

Етап ІІ

• поглиблена психодіагностика, вивчення особистісних рис учнів;

• залучення учнів до гуртків, факультативів, конкурсів, олімпіад, творчих робіт;

• індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

Етап ІІІ

• проведення моніторингового дослідження;

• підбиття підсумків;

• презентація проекту.

Шляхи реалізації проекту:

1. Оформлення інформаційного стенду.

2. Створення дидактичної бази.

3. Проведення конкурсних програм, родинних свят.

4. Участь в олімпіадах.

5. Проведення методичних семінарів .

6. Захід « Маленькі гіганти гімназії».

Результати проектної діяльності:

• створення цілісної системи роботи з обдарованими учнями;

• використання отриманого матеріалу в самоосвітній діяльності учнів;

• підвищення професійної компетентності вчителів у роботі з обдарованими дітьми;

• залучення батьків до реалізації навчально-виховних завдань;

• визнання таланту окремих учнів та учнівських груп на шляху розвитку в певному мистецькому напрямі;

• визначення кращих учнів у номінаціях «Кращий поет», «Найкращий танцювальний колектив», «Найкраща співачка школи», «Найсильніший», «Майстер барв», «Найкраща театральна група», «Умілець»

Учні охоче беруть участь у тій чи іншій номінації.

Визнання таланту дитини шкільною громадою дає можливість їй повірити в те, про що вона таємно мріяла. Такі заходи неординарні й запам’ятовуються надовго. Вони дають крила й путівку в життя, а фахівцям-педагогам – можливість побачити талановитих дітей і продовжити спільне сходження до вершини.


Реалізація гімназійного проекту "Сходинки до успіху"

/Files/images/a/1.jpg


Суспільству потрібні обдаровані люди, і його завдання полягає в тому, щоб розвинути здібності всіх його представників. Завдання гімназії –підтримати дитину і розвинути її здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності були реалізовані. Саме завдяки школі дитина активно розвивається, творчо мислить, глибоко аналізує навчальний матеріал. Починати необхідно вже з початкової школи, адже саме вона має навчити дітей учитися, прищепити інтерес до знань, прагнення самостійно збагачуватися ними. Саме тому вчителі та учні початкового відділення гімназії беруть участь у проекті «Сходинки до успіху». Проект спрямований на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми в початковому відділенні гімназії. Визнання таланту дитини шкільною громадою дає можливість їй повірити в те, про що вона таємно мріяла. Такі заходи неординарні й запам’ятовуються надовго. Вони дають крила й путівку в життя, а фахівцям-педагогам – можливість побачити талановитих дітей і продовжити спільне сходження до вершини. Шляхи, засоби формування системи роботи з учнями початкового відділення гімназії:інтерактивні ігри, предметні олімпіади, відкриті заняття, творчі майстерні, інтелектуальні конкурси, цікаві завдання, міні-анкети, мозкові штурми. Результати проектної діяльності : створення цілісної системи роботи з обдарованими учнями;використання отриманого матеріалу в самоосвітній діяльності учнів;підвищення професійної компетентності вчителів у роботі з обдарованими дітьми; залучення батьків до реалізації навчально-виховних завдань; визнання таланту окремих учнів та учнівських груп на шляху розвитку в певному мистецькому напрямі; визначення кращих учнів у номінаціях «Кращий поет», «Найкращий танцювальний колектив», «Найкраща співачка школи», «Найсильніший», «Майстер барв», «Найкраща театральна група», «Умілець».Учні охоче беруть участь у тій чи іншій номінації.

Кожен з учителів початкових класів обрав свою сходинку, по якій крокуватиме до успіху разом зі своїми вихованцями:

Акопян Н.Є. – «Народження артиста»

/Files/images/a/1.jpg

/Files/images/a/2.jpg


/Files/images/a/3.png

/Files/images/a/4.jpg


Бортяна С.В. – «Сходинка інтелектуальна»

/Files/images/aaaaaaa/1.jpg

/Files/images/aaaaaaa/2.jpg


Ващеко Р.М. – «Умілі руки»

/Files/images/aaaaaaa/3.jpg

/Files/images/aaaaaaa/4.jpg


Залужна Ю.В. – «У вирі танцю»

/Files/images/aaaaaaa/5.jpg

/Files/images/aaaaaaa/6.jpg


Коновалова Л.М. – «У мальовничому світі»

/Files/images/aaaaaaa/7.jpg

/Files/images/aaaaaaa/8.jpg


Мороз С.В. – «Змагаючись, мужніємо!»

/Files/images/aaaaaaa/9.jpg
/Files/images/aaaaaaa/10.jpg


Фулга В.М. –«Співуча нотка»

/Files/images/aaaaaaa/11.jpg

/Files/images/aaaaaaa/12.jpg


Хівренко С.М. – «Поетичний вернісаж»

/Files/images/aaaaaaa/13.jpg

/Files/images/aaaaaaa/14.jpg


Шусь В.М. –«Сходинка лідерська»

/Files/images/aaaaaaa/15.jpg


Свято української кухні

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої традиції , звичаї , обряди та свята, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть.

Традиції, звичаї, обряди й свята – це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Із часу виникнення людського суспільства прогрес цивілізації відбувався завдяки тому, що від покоління до покоління систематично передавалися знання, трудові навики, норми поведінки, матеріальні та духовні цінності.

У Новоукраїнській гімназії №7 з 18. 01 – 22.01 2016 р. проводився Тиждень народного календаря. У рамках тижня були проведені заходи, до яких залучилися учні початкових класів. Шусь В.М., Коновалова Л.М., Бортяна С.В., Хівренко С.М., Акопян Н.Є, Ващенко Р.М. разом з учнями взяли участь у святі – захисті української народної страви «Веселий ярмарок українських страв». Мета заходу – познайомити гімназистів зі стравами української національної кухні, з традиціями, пов’язаними з приготуванням страв, важливість їжі в житті людини. Гімназисти та класні керівники оформили столи з різними стравами української національної кухні, оформили виставки рушниками, плакатами. На святі – захисті звучала українська народна пісня, класні керівники були господарями ярмарку.

Найцікавішим моментом свята була презентація – захист учнями народних страв :

- учні 1-Б класу ( класний керівник Шусь В. М.) презентували деруни, розповідали цікаві факти, читали вірші, підготували фотоматеріали та буклет « Улюблені деруни»;

- учні 2- А класу ( класний керівник Бортяна С.В.) захищали народну страву млинці із сиром, варенням, м”ясом, презентували спосіб приготування, читали вірші;- учні 2-Б класу (класний керівник Коновалова Л. М.) презентували вареники із сиром, капустою, картоплею, зі шкварками, розповідали про спосіб приготування, захищали плакат-презентацію «Вареники- хваленики», співали пісню, запрошували гостей свята до столу;

- учні 4-Б класу (класний керівник Хівренко С. М. ) презентували різдвяну страву – кутю. Вихованці Світлани Миколаївни розповідали про різноманітні способи приготування куті, про традиції , пов’язані з цією народною стравою. Читали вірші , захищали проект – презентацію « Різдвяна кутя»;

- учні 3-А та 3- Б класів ( класні керівники Акопян Н. Є.,Ващенко Р. М.) провели виховні години, під час яких розповіли про традиційну українську кухню.

Учні читали вірші , розповідали про багатовікову історію українських страв, відгадували загадки, , читали приказки та прислів’я, захищали страви : сало, ковбаси,хліб .

/Files/images/a/11.jpg

/Files/images/a/12.jpg

/Files/images/a/13.jpg

/Files/images/a/14.jpg

/Files/images/a/15.jpg

/Files/images/a/16.jpgСвято "Діти про Шевченка"

У рамках проекту «Сходинки до успіху» 11 березня 2016 року - учні 2а і 2б класів провели свято "Діти про Шевченка", на якому була виставка дитячих малюнків до віршів Т.Г.Шевченка, декламування віршів та конкурс-вікторина знавців життя і творчості поета.

/Files/images/a/21.jpg/Files/images/a/22.jpg/Files/images/a/23.jpg/Files/images/a/24.jpg/Files/images/a/25.jpg/Files/images/a/26.jpg/Files/images/a/27.jpg/Files/images/a/28.jpg/Files/images/a/29.jpg/Files/images/a/30.jpg

День Землі

22 квітня на планеті святкують Міжнародний день Землі. Його започатковано з метою об'єднати людей усіх країн щодо захисту навколишнього середовища, нагадати про те, що планета, яка дарує нам життя, є унікальною, але потребує нашої турботи і захисту. Проблема збереження довкілля не має територіальних кордонів та мовних бар'єрів.


Це свято заснував 1970 року сенатор СІІІА штату Вісконсін Г. Нельсон, і відтоді воно щорічно відзначається в багатьох країнах світу.


2009 року генеральна Асамблея ООН 22 квітня оголосила Міжнародним днем Матері-Землі.

Акопян Н.Є. разом з учнями підготували лінійку до цього свята. Діти закликали берегти природу рідного краю, бути справжніми господарями на Землі.

Хівренко С.М. разом з учасниками сходинки «Поетичний вернісаж» декламували вірші, присвячені рідній планеті Земля.

Справжньою окрасою свята стали виставка малюнків «Моя щаслива планета», створена під керівництвом Коновалової Л.М. та виставка квітів «Квіти - краса Землі», створена Ващенко Р.М. разом з дітьми.

Завершили свято команди «Учені» та «Дослідники», які під час інтелектуального турніру показали свої глибокі знання з природознавства та екології, закликали усіх присутніх любити і берегти природу.

/Files/images/a/41.jpg

/Files/images/a/42.jpg/Files/images/a/43.jpg

/Files/images/a/44.jpg

/Files/images/a/45.jpg

/Files/images/a/46.jpg

/Files/images/a/47.jpg

/Files/images/a/48.jpg

/Files/images/a/49.jpg

/Files/images/a/50.jpg


День матері/Files/images/a/51.jpg

В останній місяць весни, у травні, коли природа Мати виряджає свою доню Землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці й радості, Україна відзначає надзвичайно світле свято – День матері. Є в році день, коли всі славлять жінку, говорять теплі й приємні слова, дарують квіти, листівки, подарунки. Чому? Тому що є така місія на землі, яка цілком належить жінці: стояти у колиски, боротися з будь-якими негараздами, захищаючи вогник нового життя, вводити маленьку людину в світ і допомагати їй зробити там перші кроки.

Можна у світі чимало зробити –
Перетворити зиму на літо.
Можна море й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі і хащі,
Тільки без мами не можна нізащо,
Бо найдорожче стоїть за словами:
“В світі усе починається з мами!

У Новоукраїнській гімназії №7 учні вшановували жінку – матір. У 2- Б класі ( класний керівник Коновалова Л.М.) був проведений родинний захід до Дня матері. Діти вітали мам, дарували свою любов і тепло найріднішим людям на землі.

/Files/images/a/52.jpg

/Files/images/a/53.jpg


Малі олімпійські ігри( 1- 4 класи)

Девіз змагань: «Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі»!!!

Характерною особливістю дітей усіх вікових груп є емоційність і допитливість, прагнення перевірити та випробувати свою силу і спритність, бажання фантазувати. Гру недарма називають королевою дитинства. Без неї дітям жити не весело, не цікаво. За допомогою спортивних естафет, ігор діти глибше пізнають життя, набувають різних навичок та вмінь. Міцнішають м’язи, гнучким стає тіло, несхибним зір - дитина набуває здоров’я, а це головна мета суспільства, бо саме воно визначає майбутнє благополуччя країни. Нація, що не турбується про здоров’я своїх дітей, приречена до вимирання. В. О. Сухомлинський писав: «Ігрові змагання вчать дітей спільним діям, взаємній виручці, підтримці, організованості, дисципліні, винахідливості, дотриманню інтересів своєї команди, тобто інтересів колективу». Педагогічний колектив Новоукраїнської гімназії №7 переконаний , що поєднання процедур загартування з веселими іграми та естафетами дає можливість підвищувати рівень фізичного розвитку дітей. У рамках гімназійного проекту « Сходинки до успіху» 07.06. 2016 року було проведено Малі олімпійські ігри між збірними командами 1 – 4 класів ( Співкоординатор Мороз С.В. )

Щоб зацікавити дітей до занять фізичними вправами та заохотити брати участь у змаганнях, довелося розробити метод стимулювання, а це дуже спонукало дітей до кардинальних дій та руху до перемог. Метою заходу є вміння розвивати силу, витривалість та цікавість до занять фізичними вправами; виховати почуття взаємодопомоги, дружби, колективізму. Дітей завчасно ознайомили з положеннями про конкурси. Організатор повідомив програму змагань на листівці у їдальні. Вихователі надали рекомендації з підготовки до конкурсів. Перед початком змагань дітям нагадали правила техніки безпеки. Правила змагань регулюють поведінку гравців, сприяють вихованню відповідальності, витримки, дисциплінованості. Вболівальники допомагали у конкурсі «Чарівні мавки». Підготовлені діти допомагали учасникам та суддям.

До кожного виду змагань була складена пояснювальна записка (пам’ятка), де чітко прописано, як оцінювати учасників, які можуть виникнути помилки. Свято проводилося на свіжому повітрі і поділялося на три частини.

- Спортивні естафети.

- Конкурс «Чарівні мавки».

- Спортивні розваги .

Під час заходу співкоординатор проекту Мороз С. В. створила атмосферу радості, співпереживання, активного відпочинку. Залучила до участі у святі максимальну кількість учнів, вчителів, пропагувала здоровий спосіб життя, розвивала рухливі якості учнів – спритність, швидкість, витривалість. Виховувала почуття колективізму, вміння вести себе в нестандартних ситуаціях і приймати швидкі рішення.

Щасливе життя – це гарне здоров'я. Здоров'я – це цінний скарб, про який треба піклуватися щодня. Немає найнещаснішої людини, ніж та, яка втратила здоров'я. Хто розпочинає день із зарядки – здоров'я того у порядку.

/Files/images/sport/P6070427.JPG

/Files/images/sport/P6070417.JPG

/Files/images/sport/P6070446.JPG
/Files/images/sport/P6070412.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 506

Коментарi