Учні 8-10 класів розпочали роботу над проектом "Залишимо свій слід"

Керівник проекту Усова Наталія Миколаївна

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

У державних нормативно-правових документах національних як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України як світоглядного чинника.

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, відтак виникає гостра потреба у розробці Проекту патріотичного виховання, який би визначив стратегію цілеспрямованого і ефективного процесу розвитку суб’єкта громадянського суспільства, громадянина – патріота України в межах загальноосвітнього навчального закладу.

МЕТА ПРОЕКТУ:

виховання у дітей та учнівської молоді громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства; формування духовно і фізично здорової, інтелектуально та культурно розвиненої особистості, що нерозривно пов'язує свою долю з майбутнім рідного міста, краю й України.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

1. підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та школі зокрема;

2. зміцнювати й розвивати виховні функції навчального закладу, розширити склад суб’єктів патріотичного виховання, посилити координацію їхніх зусиль;

3. ефективніше використовувати національні традиції, сучасний світовий та вітчизняний педагогічний досвід та дослідження психолого-педагогічної науки у сфері патріотичного виховання;

4. зорієнтувати виховну систему школи на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

5. забезпечити взаємодію виховної системи школи з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання особистості;

6. формувати шанобливе ставлення до зростаючої особистості у відповідності з Конвенцією ООН про права дитини;

7. посилити роль сім’ї у патріотичному дітей, зміцнити її взаємодію з навчальним закладом;

8. відродити на нових теоретико-технологічних засадах систему позакласного та позашкільного патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

9. сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів становлення патріотів України;

10. активізувати форми масової патріотичної діяльності(пошукова робота, діяльність військово-патріотичних клубів, тематичні заходи, повязані зі знаменними й пам’ятними датами);

11. створювати кабінети, музеї, клуби української історії і культури як центри формування культурно-історичної компетентності юного покоління;

12. сприяти подальшій демократизації управління процесом патріотичного виховання підростаючого покоління.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У СФЕРІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ:

1) духовно-моральний «Я – патріот»;

2) культурно-історичний «Мала Батьківщина»;

3) громадянсько-правовий «Я – громадянин»;

4) військово-патріотичний «Дні військової слави»;

5) спортивно-патріотичний;

6) культурно-патріотичний.

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ШКОЛИ

Класно-урочна діяльність:

- уроки-практикуми;

- ігрові форми навчання та виховання;

- інтегровані уроки;

- колективне взаємонавчання.

Позаурочна діяльність:

- історичні декади;

- проведення свят, заходів, спортивних змагань, творчих конкурсів;

- вікторини, олімпіади, конференції;

- пізнавальні класні години.

Творчо-пошукова діяльність:

- організація роботи шкільного музею, екскурсійна робота;

- навчальні та виховні проекти, соціальне проектування, пошуково-дослідницька діяльність; творчі роботи;

- театралізація.

Діагностична діяльність:

- анкетування учнів;

- визначення рівня вихованості;

- діагностика рівня розвитку пізнавальних інтересів школярів;

- опис і фіксація даних на паперових та електронних носіях;

- аналіз анкет, опитувальників, проведених заходів тощо;

- порівняння і зіставлення з очікуваним результатом проекту, з уже досягнутими показниками.

Вивчення передового педагогічного досвіду:

- участь в семінарах, засіданнях МО заступників директорів з виховної роботи;

- вивчення виховних програм і проектів з патріотичного виховання учнів;

- вивчення публікацій ЗМІ з патріотичного виховання учнів.

Взаємодія з громадськими організаціями:

- проведення заходів патріотичної спрямованості спільно з громадськими організаціями, міськими бібліотеками, радою ветеранів, спілками тощо;

- участь у конкурсах патріотичної спрямованості, що проводяться громадськими організаціями міста, області.

МЕТОДИ, ЗАСОБИ ІФОРМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Весь освітній процес у школі має бути насичений різними аспектами патріотичного виховання. Проте особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, природознавству, суспільствознавству, літературі, а надто громадянській освіті.

Ефективність патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що грунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво лідером і культивування його авторитету, використання засобів масової комунікації, методики колективних творчих справ, традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки. Крім названих можна застосовувати також традиційні методи: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, періодичною пресою, самостійне рецензування тощо. А саме:

- бесіди – «Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша вітчизна Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки», «Що таке воля», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України»;

- огляди періодичної преси – «Що, де, коли?», «За текстами газет», «Цікаві хвилинки», «Пульс планети»;

- огляд телепередач ;

- засоби, які виховують любов до української мови – «Свято рідної мови», «Мужай прекрасна наша мово», «Шевченківське слово», «Літературні вечорниці», «Тиждень української мови» – конкурс на кращий мовний плакат, конкурс декламаторів, конкурс на кращу розповідь української народної казки, вечір українських загадок, прислів’їв, приказок, повір’їв, легенд, народних прикмет; екскурсії до країни Мови із зупинками на станціях Лексики, Фразеології, Етимології; зустрічі з письменниками, поетами; філологічні мікроекспедиції – записати назви окремих предметів давнини, зібрати прислів’я, приказки, загадки, поширені в даній місцевості з наступним обговоренням їх в класі, або на засіданнях гуртка; мовні екскурсії, завдання яких виявити неграмотні, неоковирні вислови в об’явах, рекламах, вивісках, тощо; стенди «Як ми говоримо»;

- форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу – історичне краєзнавство: відвідання місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів та матеріальних пам’яток, замальовування чи фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, макетів, щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочна подорож «Україно ти моя прекрасна», складання історії свого роду, участь в роботі шкільних гуртків, етнографічного та фольклорного ансамблів, оформлення кімнат народознавств, святкування Дня Конституції, Дня незалежності України;

- форми роботи військово-патріотичного виховання: патріотичні клуби, фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня перемоги, Дня збройних сил України, Дня призивника, захисника Вітчизни, дня пам’яті Героїв Крут; змагання з військово-прикладних видів спорту, літні військово-спортивні табори, участь у військово-спортивних іграх.

- архівно-пошукова робота, екскурсії до музеїв, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, родичами загиблих захисників Батьківщини, випуск плакатів, буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності;

- участь у «Вахтах пам’яті», акціях «Збережемо пам’ять про подвиг», «Ветеран мого двору», «Школа – госпіталь», «Солдатські вдови»;

- вивчення факультативних курсів за вибором «Історія української культури», «Видатні військові України», «Історія дипломатії», «Велика Вітчизняна війна як складова Другої світової війни», «Ми – громадяни», «Практичне право», обов'язкових предметів «Людина і світ», «Людина і суспільство»;

- проведення семінарів, конференцій, «круглих столів»: «Партизанський рух в Україні у спогадах учасників, мовою документів, нових досліджень», «У пам’яті світ врятований», «Утверджувати ідеали культури миру – служити миру», «Діячі руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни»;

- уроки пам’яті, уроки мужності: «Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної», «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зоветься», «Наша вулиця носить ім’я героя війни», «Діти, молодь у підпіллі в роки минулої війни», «Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів», «Імена фронтовиків на обеліску братської могили у моєму населеному пункті»;

- виховання бережного ставлення до природи – створення учнівських проектів «Наукові знання про природу», «Очевидне – неймовірне», «Дивосвіт»; виробів учнів з природних матеріалів, проведення конкурсів на кращий плакат «Бережи довкілля», операцій «Мурашник», «Блакитні водойми», «Шпачки прилетіли», «Лелеки», «Посаджу я деревце», «Наші джерела»; екологічні екскурсії, олімпіади, свята, конкурси, штаби охорони природи, пошукова діяльність;

- засоби виховання правосвідомості – вивчення Конституції України, клуби юних юристів, дипломатів, загони ЮІР та ДЮР, шкільні штаби порядку, зустріч з депутатами, працівниками правоохоронних органів, дискусії: «Чи варто завжди дотримуватись букви закону?», «Що значить бути патріотом?», «Свобода чи вседозволеність?», теоретичні конференції: «Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава», «Суть громадянського суспільства», захист рефератів: «Найважливіші функції Української держави», «Проблеми та спрямованість нашої економіки», «Свобода та особиста недоторканість громадя»

- виховання засобами праці – соціально-проектна діяльність, підприємництво, кооперативи, бізнес-клуби, табори праці і відпочинку, фермерські господарства, аукціони, ярмарки, індивідуальна трудова діяльність, розширення зеленої зони біля школи, впорядкування та догляд за подвір’ям, проведення операцій «Турбота», «Милосердя», «Біля мого будинку» та ін.

Наш проект розпочав свою діяльність у шкільному житті гімназії

День Соборності України

День Соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року. Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99. У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. - прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР. Деякий час, з 30 грудня 2011 року, указом на той час Президента УкраїниВіктора Януковича День соборності на офіційномурівнібулоскасовано і натомістьвстановлено «День Соборності та СвободиУкраїни». Однак 13 листопада 2014 року указом Президента України Петра Порошенка свято буловідновлено.

На виконання Указу Президента Українивід 30 грудня 2015 року № 731/2015 « Провідзначення в 2016 році Дня СоборностіУкраїни» в Новоукраїнськійгімназії №7 булипроведені заходи, спрямовані на вихованняпатріотизму, національноїгідності, поваги до минулогоукраїнського народу та демократичнихцінностей, на утвердженняідеалівсвободи і демократії. 22 січня 2016 року в 8 -10 класахбулипроведені уроки на тему « Українанезалежна,соборна, неподільна».

Класнікерівники 8 класів (Нігай О. Є., Григор”єва О. В.) відвідалирайоннубібліотеку, узяли участь у районному заході, присвяченому Дню СоборностіУкраїни, а також провели виховну годину на тему «Україна – минуле, сучасне, майбутнє»; класнікерівники 9 -10 класів ( Гнатенко С. П., Каєнко О. В.) провели бесіди на тему «СлаветнііменаУкраїни», “ ВеликітворціСоборності”.

/Files/images/den_sobornost/P1010016.JPG

/Files/images/den_sobornost/P1010021.JPG

/Files/images/den_sobornost/DSC09525.JPG

/Files/images/den_sobornost/DSC09530.JPG

Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам”яті Героїв Небесної Сотні

У Новоукраїнській гімназії №7 були проведені заходи, спрямовані на виховання патріотизму, національної гідності, поваги до подвигу Героїв Небесної Сотні та демократичних цінностей, на утвердження ідеалів свободи і демократії.

20лютого 2016 року в 8 -10 класах були проведені уроки на тему « Небесна Сотня. Революція Гідності». Перший урок розпочато виконанням Державного Гімну України та хвилиною мовчання, заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні відбулися під гаслом « Небесна Сотня. На сторожі Гідності».

Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі. І за цю боротьбу , за нашу свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну : своє життя віддали найкращі. І більшість із них – молоді, сильні. Ті, що починали жити. Педагогічний та учнівський колективи Новоукраїнської гімназії №7 вшанували Небесну Сотню.

Класний керівник 9 класу Гнатенко С. П. провела виховний захід для учнів 7 -9 класів на тему « Небесна Сотня. Хто вмирає в боротьбі – у серцях живе повіки!»

Класний керівник 10 класу Каєнко О.В. та бібліотекар РЦБ Кукуруза Л.В. для учні 10 -11 кл. провели урок – реквієм « Народ мій є! Народ мій завжди буде!».

/Files/images/nebesna_sotnya/5.jpg

/Files/images/nebesna_sotnya/4.jpg

/Files/images/nebesna_sotnya/3.jpg

/Files/images/nebesna_sotnya/2.jpg

/Files/images/nebesna_sotnya/DSC09745.JPG

Волонтерський загін «Прометей»

Відповідно до плану роботи відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації, виховного плану роботи Районного центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» та з-за підтримки Районної Української спілки ветеранів Афганістана у лютому відбувся мистецько-патріотичний конкурс «Афганська війна очима дітей». Попри те, що учасники конкурсу – більше 50 дітей Новоукраїнщини – знають про афганську війну з друкованих джерел і телепрограм, розповідей учасників та старших поколінь, у кожного з них сформувалася власна думка про події тих років. Саме цю думку юні таланти відобразили у своїх роботах.

У цьому мистецько – патріотичному конкурсі прийняв також участь волонтерський загін Новоукраїнської гімназії №7 «Прометей», учасники якого подали своє бачення Війни в Афганістані. За результатами конкурсу наш загін посів перше міс

це в районні. Наш проект ««Афганська війна очима дітей» :

/Files/images/nebesna_sotnya/1.png

Тиждень « Спомин про Шевченка»

Є дні, що минають і непомітно зникають без сліду,нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами, бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі українського народу. Україна у своїй долі має такий день, день, який явив світові Шевченка – великого сина великого народу. Для нас Шевченко – це не просто автор « Кобзаря», не далека історична постать, не монументальний образ, а набагато ближчий , живий, безпосередньо пов'язаний із конкретикою наших днів поет. 202 роки минуло від того дня, коли українка-кріпачка дала світові генія, чиє слово давно стало нетлінним складником духовного єства українського народу.

У Новоукраїнській гімназії №7 з 09.03. – 12.03. 2016 р. вшановувалася пам'ять Великого поета - Тараса Григоровича Шевченка та проводився тиждень « Спомин про Шевченка».

У рамках тижня були проведені такі заходи :

- учні 8 -11 класів підготували газети , плакати на тему « Шевченко і сучасність»;

- класні керівники провели класні години на тему « Велет у царині слова», « Мій Шевченко»;

- у районній бібліотеці відбулася літературно –музична композиція « Ми – нащадки Кобзаря» ( 10 -11 класи);

- конкурс читців ( 5-10 класи);

- літературна вікторина (8-9 класи).

Багато чого змінилося з часу Шевченкового. І тепер ми, нащадки Кобзаря, у творчості Шевченка черпаємо сили і надії, пам’ятаємо непохитні заповіти :

Свою Україну любіть,

Любіть її…Во время люте,

В остатню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

/Files/images/shevchenko/P3110027.JPG

/Files/images/shevchenko/P3100023.JPG

/Files/images/shevchenko/P3100020.JPG

/Files/images/shevchenko/P3100005.JPG

/Files/images/shevchenko/P3100001.JPG

/Files/images/shevchenko/P3110029.JPG

/Files/images/shevchenko/P3100003.JPG

Відзначення 72 річниці

визволення

Новоукраїнщини

Уже майже сім десятиліть відділяє всіх нас від того страшного дня, коли в кожну українську сім’ю надійшла зловісна звістка про початок великої кровопролитної війни. Безжальне колесо минулої війни прокотилося по українській землі, залишивши за собою розруху і безліч людських жертв. Справжній масштаб цих великих

еможливо оцінити. Та навіть всевладний час не в змозі стерти з нашої пам’яті згадку про ті страшні і величні події. Нам ніколи не забути цієї страшної трагедії. Ми завжди пам’ятаємо про тяжкі перші роки війни, коли доводилося відступати, віддаючи ворогу рідну землю, і героїзм та стійкість захисників Вітчизни, і грандіозні битви, у ході яких вдалося зламати хребет фашистської армади, і визволення Європи, і світлу Перемогу. Пам’ятаємо і воєнні дії на території нашої малої батьківщини, рідної та любої нам Новоукраїнщини . І зараз, у ці березневі дні, згадуємо події, які передували її звільненню від ярма окупації. У цьому році Новоукраїнщина відзначає переможну та водночас трагічну дату – 72 річницю визволення від фашистських загарбників.

У Новоукраїнській гімназії №7 16.03.2016р. у переддень визволення Новоукраїнщини вшановувалася пам'ять тих, хто поліг у горнилі боїв, хто кров’ю своєю скропив нашу землю, хто пройшов крізь бої, лихо, холод і голод, хто вижив у цій смертельній війні .

Класний керівник 9 класу Гнатенко С.П. провела урок мужності до дня визволення Новоукраїнщини , учні 5-6 класів ( класні керівники Драган О.П., Мартинюк О.М. ) відвідали краєзнавчий музей, усі гімназисти беруть участь у патріотичній акції « Допоможи вдові солдата».

/Files/images/usova__nm/P3160030.JPG

/Files/images/usova__nm/P3160031.JPG

Учні 7 класу ( класний керівник Нікітченко А.Л.) підготували літературно – музичну композицію « Не згасити вогонь пам’яті». На заході були присутні директор районного краєзнавчого музею Гаращенко М.О, керівник районної організації « Діти війни» Гейко Л.Д. Микола Олексійович розповів гімназистам про період окупації Новоукраїнського району, про визволення нашого міста , про героїзм солдат та місцевого населення. Гімназисти малу змогу переглянути відеохроніку «Визволення Правобережної України». Нікітченко А. Л. розповіла учням про обласну акцію « Зірка пам’яті».

/Files/images/usova__nm/P3160034.JPG

/Files/images/usova__nm/P3160035.JPG

/Files/images/usova__nm/P3160040.JPG

На жаль, до світлого дня визволення Новоукраїнки не дожив ветеран війни Мітіров Д.С. , гімназисти вшанували його пам'ять, присвятили пісню «Маки». Алла Леонідівна започаткувала акцію

« Допоможи вдові солдата», а також розповіла про дітей війни, дитинство яких було опалене війною. Учениці 7-10 класів виконали пісні « Мальви», « Дай , Боже, сили нашим солдатам », « Світ без війни» (музичні керівники Фулга В.М та Тоток К.Г ).

Усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих на фронтах, закатованих у фашистських катівнях, замучених голодом, замордованих страшною війною.

/Files/images/usova__nm/P3160035.JPG

/Files/images/usova__nm/P3160043.JPG

Ведучі свята Очеретяна Марія, Усова Анастасія, Гавронська Анастасія звернулися до гімназистів :

Все менше й менше у такі свят

Ми бачимо тих, хто вистояв в броні

Тому говорим кожному сьогодні:

«Дивись і слав їх в рідній стороні.
Бо це не просто люди, це – Герої,
Це наша слава, гордість і краса.
Вони в житті не гнулись долі злої
Й зірками душ встеляли небеса.
Вони свої найкращі юні роки
Лишили на тяжких шляхах війни,
Щоб на землі царили мир і спокій,
Щоб всі країни в розквіті жили»

/Files/images/usova__nm/P3160046.JPG

До нашого проекту долучилася бібліотекар нашої гімназії Маленька В.О., яка підготувала та провела виховний захід

"Виховуємо громадянина - патріота України"

Виховуємо громадянина – патріота України.

/Files/images/bbloteka/н.JPGЗдобувши незалежність, молода українська держава на початку ХХІ сторіччя переживає тяжкі часи.

Побудова і розвиток держави неможливий без патріотичного виховання її громадян.

Чудовою нагодою відчути себе часткою великого українського народу стала участь у місячнику шкільних бібліотек під гаслом « Виховуємо громадянина- патріота України».

У рамках місячника , у гімназії проведено ряд заходів, зокрема, оформлення панорами стендів: « Ми – патріоти України», « Я – Українець і цим пишаюсь», « Волонтерська діяльність

гімназії», « Я – Ми – нація єдина,ми діти твої, Україно», « Пам'ять про небесну сотню», « Козацькому

роду нема переводу», «Волонтерська діяльність гімназії», « Наші земляки – учасники АТО».

Було підготовлено та проведено захід під девізом « Виховуємо громадянина – патріота України». Свято відкрила директор гімназії Тоток Т.В.. Вона тепло привітала запрошених гостей,

учнів та колег.

/Files/images/bbloteka/DSC07929.JPG

Учасники заходу переглянули відеофільми, слайди, заслухали виступи запрошених гостей. Маленькі аматори гімназії подарували гостям музичні вітання. Тривожними були хвилини, під час яких згадували героїв небесної сотні, земляків, які загинули в АТО. Хвилиною мовчання весь зал вшанував пам'ять загиблих.

До гімназії вперше завітав наш земляк – поет Антоненко О.В, який вдало поєднав прозу з поезією та піснею, написаною в пам'ять загиблого товариша. Тихими, але схвильованими були виступи учасників АТО, наповнені спогадами про військові дії. Прозвучала дяка від них за участь у волонтерській діяльності, за ті малюнки і листи, які допомагали їм в ті важкі часи.

Військовий комісар Мілінчук В.І., доречі, теж учасник АТО, наголосив на ході мобілізаційних заходів в Новоукраїнському районі та поділився враженнями про ті події, свідком яких він став, перебуваючи в АТО. Цікавою була розповідь координатора волонтерського руху Дубінченко Н.В.

Свято завершили учні 2- А класу своїм танком про мир. Виступом учні підтвердили те, що Україна - єдина країна, діти якої хочуть жити в мирі під чистим небом.

Захід підготувала та провела бібліотекар Новоукраїнської гімназії №7 Маленька В.О.

/Files/images/bbloteka/DSC07947.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 320

Чорний біль України

Чорнобиль... Трагедія ...Пам'ять... 26 квітня.. У пам'яті українського народу це день чорнобильського лиха, болю, суму, який забути й викреслити з нашої пам'яті неможливо. У Новоукраїнській гімназії №7 у день 30-річчя Чорнобильської трагедії відбувся захід - спогад , підготовлений класним керівником Нігай О. Є., педагогом - організатором Канаховською Н. І. та учнями 8-Б , 9, 7 класів. Ведучі розповіли про техногенну катастрофу нашого народу, наголосили про потенційну небезпеку радіації для усього живого, розповіли про ліквідаторів аварії, звернулися до кожного :

Зупинися, людино, на мить...

І відчуй, як планеті болить.

Як із серця крик вирина -

Зупинися, Земля в нас одна!

Учні 8-А, 8-Б, 9 класів переглянули відеохроніку , хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час ліквідації аварії. Усіх присутніх зворушили пісня " Лелеки Чорнобиля", яку виконала учениця 7 класу Усова Альбіна, та хореографічна композиція " Дзвони Чорнобиля" у виконанні учнів 8 - 9 класів. Шкільний бібліотекар Маленька В. О. підготувала тематичну виставку " Біль Чорнобиля". Учнівський парламент випустив стіннівку " Чорнобиль... Пам'ятаємо..."

Давайте зробимо все, щоб наші діти та онуки дихали пахощами квітів, чули спів птахів у лісах, ходили по зеленій травичці, милувалися сходом сонця. Давайте залишимо їм у спадок чисту та прекрасну Землю!

/Files/images/chornobil/P4260014.JPG

/Files/images/chornobil/P4260027.JPG

/Files/images/chornobil/P4260030.JPG

/Files/images/chornobil/P4260033.JPG

/Files/images/chornobil/P4260024.JPG


В Новоукраїнській гімназії №7 діє музейна кімната пам’яті та слави.

Мета діяльності музею: залучення молодого покоління до вивчення та

збереження військово-героїчної та історико-культурної спадщини свого народу, формування освіченої творчої

особистості та сприяння відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих

громадян Української держави

Голова музейної ради – Нікітченко А.Л.
Члени музейної ради : Усова Н.М, Очеретяна М., Мазур С., Крештова Д., Усова А., Гончаренко Д.

Члени активу музею разом з представниками учнівського самоврядування гімназії проводять навчання членів класного самоврядування з питання організації військово-патріотичного виховання конкурси плакатів , малюнків , бойових листків.

Участь у роботі ради музею та його активу протягом навчального року сприяла:

- Розвитку організаторських здібностей учнів через відносини керівника музею з членами активу на принципах співробітництва, співтворчості з усвідомленням того, що інтерес до кожного члена музейного активу повинен бути спрямований як до суб'єкта діяльності, з урахуванням його психічних та вікових особливостей.

- Вихованню почуття патріотизму і відданості Батьківщині на життєвих прикладах ветеранів Великої Вітчизняної війни, що проживають у мікрорайоні гімназії.

Робота активу музею була організована не лише для задоволення пізнавальних потреб, але і для задоволення інших потреб саморозвитку особистості в її прагненні мати чітку громадянську позицію. Зокрема, потреб самоствердження (самовиховання, самоосвіта, самовизначення, свобода вибору); самовираження (спілкування, творчість, пошук задатків та вияв здібностей та сил); самоактуалізація (досягнення особистісних та соціальних цілей, підготовка до адаптації у соціумі, соціальні потреби).


Відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2016 році

На виконання постанови Верховної Ради України від 02.02.2016 року №971-8 та у зв’язку з відзначенням на державному рівні пам’ятних дат та ювілеїв у 2016 році управління освіти , науки, молоді та спорту облдержадміністрації просить врахувати пам’ятні дати та ювілеї при розробці планів виховної роботи навчальних закладів.

Квітень :

7.04.2016 – 140 років з дня народження Іларіона Євендецького (1876-1956), вчений, філолог, музейний діяч, мистецтвознавець

24.04.2016 – 170 років з дня народження Івана Верхратського (1846-1919), мовознавець, фольклорист, письменник

Травень :

5.05.2016 – 180 років з дня народження Сидора Воробкевича (1836-1903), письменник, священник, композитор, педагог, редактор часописів «Руська хата», «Буковинська зоря»

9.05.2016 – День Перемоги у Другій світовій війні

Червень :

7.06.2016 – 100 років з дня народження Петра Дужого (1916-1997), політичний діяч, член ОУН, публіцист

Учні Новоукраїнської гімназії долучилися до відзначення цих пам’ятних дат, та створили цикл презентацій :

8а клас підготували презентацію про Івана Верхатського , та до Чорнобильської трагедії, та до Дня Перемоги

8б клас підготував презентацію до Дня чорнобильської трагедії

9 клас підготував презентації також про Івана Верхатського та про Чорнобиль

Презентації 8а класу

Іван Верхатський

Чорнобиль . Фаталії України

9 травня – День Перемоги

Презентації 8б класу

Чорнобиль… Трагедія….Пам’ять…

Презентації 9 класу

Іван Верхатський

Чорнобиль не має минулого часу


Літературний флешмоб до Дня Великої Перемоги!

Учні 8 - 10 класів Новоукраїнської гімназії №7 у рамках шкільного проекту « Залишимо свій слід» організували літературний флешмоб до Дня пам'яті та примирення, до Дня Великої Перемоги!

До участі в заході долучилися жителі міста Новоукраїнки, усі , хто бажав вшанувати пам’ять воїнів, які віддали життя за Велику Перемогу.

Флешмоб було проведено біля обеліска Слави 6 травня 2016 року, та тривав 20 хвилин

Флешмоб (також флеш моб і флеш-моб, відангл. flashmob — «спалахуючий натовп», flashспалах,mobнатовп) — це заздалегідь спланована масова акція, у якій велика кількість людей оперативно збирається у громадському місці і протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії. Ціль флешмобу – справити враження на навколишніх, відчуття причетності до спільної справи, самоствердження.

/Files/images/peremoga_2016/P5060057.JPG

/Files/images/peremoga_2016/P5060047.JPG

/Files/images/peremoga_2016/P5060054.JPG

/Files/images/peremoga_2016/P5060056.JPG

/Files/images/peremoga_2016/P5060048.JPG

/Files/images/peremoga_2016/P5060047.JPG/Files/images/peremoga_2016/P5060051.JPG


Відзначення Дня пам'яті та примирення

Педагогічний та учнівський колективи Новоукраїнської гімназії № 7 взяли участь в урочистостях до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Гімназисти поклали квіти до пам'ятників, вшанували пам'ять загиблих воїнів, жертв війни.

/Files/images/den_peremogi_2016/6_cLDga9YOs.jpg

/Files/images/den_peremogi_2016/image (3).jpg

/Files/images/den_peremogi_2016/image.jpg

/Files/images/den_peremogi_2016/qosjXD7sANM.jpg

/Files/images/den_peremogi_2016/ifBrzOQEp6I.jpg

/Files/images/den_peremogi_2016/bAnx7_-t2nc.jpg

/Files/images/den_peremogi_2016/HU5xAudKBNI.jpg

Дякуємо учнівському та педагогічному колективу, бібліотекарю, соціальному педагогу Новоукраїнської гімназії №7, громаді м.Новоукраїнки за підтримку та активну участь в гімназійному проекті !!!

Учні 10 класу виготовили декілька буклетів на тему "Я - громадянин України"

Учні Новоукраїнської гімназії №7 та творча група вчителів підготували міні - проект на тему "Бойовий шлях земляків - воїнів АТО"

Пепеглянути проект можна у вкладеннях

В рамках проекту до 125 річниці з дня народження Коновалеця Євгена Михайловича було виконано міні дослідницьку роботу. Презентацію цієї роботи можна переглянути у вкладеннях

Кiлькiсть переглядiв: 480

Коментарi