Білявська Лариса Віталіївна -

учитель української мови та літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, лауреат обласної премії імені В.О.Сухомлинського, нагороджена нагрудними знаками "Відмінник освіти України" та "Василь Сухомлинський"

/Files/images/DSC02725.JPG

Стаж роботи - 26 років.


Проблемне питання : « Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження елементів особистісно орієнтованої освіти та інформаційно – комунікаційних технологій»

У серце ввійде лише те, що йде від серця

Робота в сучасній школі потребує від учителя побудови освітнього простору на основі врахування постійно змінних інтересів і освітніх потреб учнів, а також здійснення індивідуального підходу до кожної дитини . У сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим є використання засвоєння знань у повсякденному житті, тобто компетентність особистості. Саме тому діяльність учителя має розгортатися як відкрита педагогічна система, що підлягає постійному вдосконаленню , оновленню. Проаналізувавши свої підходи до навчання, відпрацювання прийомів та методів, результативність діяльності, можу зробити висновок про формування певної своєї системи навчання, головним змістом функціонування якої вважаю чітке визначення педагогічної проблеми і стратегічних шляхів її розв’язання.

Актуальність досвіду

Сучасний процес навчання, як правило,зорієнтований на засвоєння знань, умінь і навичок з предмета. Водночас суспільство очікує від особистості творчості,розвитку вмінь критично мислити , умінь здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності, у процесі діяльності сформувати необхідні життєві компетентності. Сучасний учень повинен уміти контролювати інформацію, ставити під сумнів нові ідеї, порівнювати , аналізувати, проектувати, створювати нові твердження. Сьогодні особлива увага повинна приділятися практичній та творчій складовим навчальної діяльності.

Актуальність досвіду

ü Базується на взаємодії,співпраці.

ü Забезпечує можливість кожному учневі розкрити своє «Я».

ü Дає можливість забезпечити досягнення власної мети через спільну діяльність.

ü Сприяє свідомому засвоєнню набутих знань.

ü Дає можливість дитині оволодіти методом праці.

Теоретична база досвіду. Технологічне підгрунтя

Для впровадження нових освітніх технологій я вивчала досвід світових та вітчизняних педагогів, зокрема В.Сухомлинського, Л.Виготського, В.Окуня (теорія групової навчальної діяльності), А.Хуторського, О.Дахіна (компетентнісний підхід в освіті), Г.Щукіної ( формування пізнавальної активності учнів), А.Падалко ( розвиток творчої уяви), В.Шаталова, О.Шевченко ( технологія інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу), проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков, О.Пєхота), особистісно орієнтованого навчання (О.Савченко, С.Подмазін ). Частковими теоретичними аспектами є матеріали посібників О. Когут « Інноваційні технології навчання», О.Пометун, Л.Пироженко та інші « Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання». Близькими і найбільш прийнятними для мене є особистісно орієнтовані освітні технології, інформаційно – комунікаційні технології. Для формування життєвих компетентностей учнів практикую традиційні та інноваційні технології організації навчальної діяльності. Перевагу надаю особистісно зорієнтованому навчанню, основи якого висвітлено в дидактичних працях І.С. Якиманської, методичних посібниках Г. П. Гузика. Ця технологія сприяє індивідуалізації навчання, здійсненню диференційованого підходу, самовираженню, самореалізації особистості. Керуючись методичними порадами Л. Скуратівського, Г. Шелехової , використовую інформаційно – комунікативні технології. З 2002 року втілюю в життя елементи проектного навчання. Застосовую технології креативного розвитку, основи якої обґрунтовані А. І. Сологубом. З великим інтересом сприймаю й упроваджую в практику своєї роботи все нове й перспективне,творчо переосмислюю елементи педагогічного досвіду вчителів – новаторів О.Демчука, О.Заболотного, С. Омельчука, О. Рудницької, намагаюся самореалізуватися, створила власний педагогічний стиль.

Сутність досвіду

І. Педагогічне кредо: зроби все для того , щоб кожен твій вихованець виріс особистістю, здатною до повноцінної життєтворчості.

ІІ. Основна ідея досвіду: дай учневі «знання про те, як здобути знання», як оперувати ними, застосовувати їх у різних ситуаціях; надай можливість дитині набути головних якостей, які необхідні людині ; надай можливість дитині розкрити

« людину в собі» як для інших, так і для себе самої; надай можливість вихованцеві набути умінь функціонувати в соціумі.

ІІІ. Мета

ü Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини.

ü Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня.

ü Розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.

Ставлю перед собою мету забезпечити компетентісний підхід у викладанні предмета та сформувати такі вміння учнів :

v Самостійно працювати над новим матеріалом.

v Аналізувати , формувати власну думку.

v Сприймати різні точки зору.

v Аргументувати свою позицію.

v Формувати здатність знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях.

ІУ. Завдання досвіду :

ü З’ясувати теоретичні основи компетентнісного підходу до навчання, поняття й сутність компетентності ( додаток № 1 ) .

ü Розглянути шляхи формування компетентності в учнів .

ü З’ясувати шляхи використання передових технологій у формуванні компетентнісного підходу до навчання .

ü Створити сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації в навчально - виховному процесі.

Проблему реалізовую через :

v Застосування активних та інтерактивних методів навчання.

v Диференціацію та індивідуалізацію навчання.

v Дослідницький характер завдань .

v Створення та захист проектних робіт.

v Позаурочну діяльність.

v Створення умов для практичного застосування комунікативних умінь і навичок у найрізноманітніших життєвих ситуаціях, що є основою для засвоєння учнями базових орфоепічних , граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок.

Для досягнення цілей у навчальному процесі застосовую чіткі «кроки досягнення успіху»:

Ø Чітка мотивація навчальної діяльності.

Ø Цікавий за змістом і формою матеріал.

Ø Інтенсифікація навчання.

Ø Оптимальний обсяг знань.

Ø Оптимальний темп роботи.

Ø Диференційоване оцінювання результатів діяльності учня.

Ці кроки проходять через усі форми і види роботи на уроках.

Технологія реалізації головної ідеї досвіду в навчально – виховному процесі

У своїй роботі керуюся основними ознаками педагогічних технологій , що орієнтовані на роботу з обдарованими дітьми. Це ускладнення змісту навчального матеріалу, збільшення обсягу теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних завдань, упровадження науково – дослідницької , пошукової, проектної діяльності учнів, підвищення рівня самостійної роботи, створення умов для реалізації природних обдарувань особистості. Прагну , щоб мої вихованці усвідомили життєву мудрість : «Істини немає праворуч. Істини немає ліворуч. Істини немає посередині. Істина – це усе разом».

У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання :

* Проектне навчання.

* Інтерактивна технологія.

* Особистісно зорієнтоване навчання.

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета.

Технології навчання, за допомогою яких реалізую проблему під час навчально – виховного процесу, класифікую наступним чином :

І. Блочне вивчення теоретичного матеріалу ( додаток №2 )

Під час блочного вивчення теоретичного матеріалу звільняється багато часу на застосування отриманих знань, рішення вправ, вироблення в учнів самостійних умінь і навичок. Увага учнів постійно сконцентрована на матеріалі теми. Вони з кожним днем усе з більшим інтересом беруть участь у роботі, повторюють основний матеріал, роблять узагальнення.

ІІ. Інноваційні технології ( додаток №3 )

v Читання з передбаченням.

v Читання з позначками.

v Поставте питання авторові.

v Залиште мені слово.

v Мозаїка…

v Метод « Прес».

v Дискусії.

v Одна хвилинка.

v Аргументи за схемою.

v Дерево рішень…

v Граматичний ланцюжок

v Орфоепічна пильність.

v Лінгвістичне дослідження.

v Стилістичний експеримент.

v Творче відрядження у…

v Два – чотири – усі разом

v Навчаючи – вчуся.

v Прогнозоване читання

v Дивуй!

v Закінчи фразу.

v Діаграма Вена.

v Несподіваний образ.

v Вибираю друга.

v Діалог , якого не було.

v Лист вдячного читача.

v Робота з деформованим текстом.

v Проблемно –пізнавальні ситуації.

v Запитання проблемного характеру.

v Пошуково – дослідницькі завдання.

Формування творчої особистості сприяють інтерактивні методи навчання. Надаю перевагу таким формам роботи, як «Прес», «Займи позицію», «Я – тобі, а ти – мені», «Навчаючи – учуся», «Дискусія», «Логічний ланцюжок», «Знайди зайве та обгрунтуй», «Термінологічна розминка». Застосовуючи інтерактивні методи, моделюю реальні життєві ситуації. Використовую рольові ігри, які сприяють формуванню в учнів навичок вироблення власних цінностей, створенню атмосфери співпраці, творчої взаємодії у навчанні. Групові форми навчання дають змогу диференціювати та індивідуалізувати навчальний процесс, формують внутрішю мотивацію до активного сприйняття , засвоєння та передачі інформації, сприяють формуванню комунікативних здібностей учнів, активізують розумову діяльність. Крім активної роботи на уроках, здібні учні багато читають, самостійно працюють над удосконаленням мовних здібностей. Основний вид їхньої самостійної роботи – це робота з тестами, рішення системи завдань над удосконаленням умінь та навичок з тієї чи іншої теми. Звертаю увагу на формування мовленнєвої культури (правильне наголошування слів, правильне вживання слів і словосполучень…), збагачення мовлення учнів засобати усної народної творчості та крилатими висловами відомих діячів. Приділяю увагу й розвитку мислення учнів, їх умінню порівнювати, класифікувати, систематизувати та узагальнювати знання. У цьому допомагають мені різноманітні схеми, опори, блоки, таблиці, робочі сторінки, матриці, картки програмового контролю, алгоритми , тестові завдання. Це допомагає швидко, економно, ефективно здійснити актуалізацію опорних знань, опрацювати новий матеріал, провести узагальнення та систематизацію вивченого, підбити підсумки роботи, презентувати результати досліджень. Мої вихованці вміють самостійно створювати узагальнюючі таблиці, схеми, опори, алгоритми, а це і є одним із здобутків моєї роботи. Майже до всіх навчальних тем мною розроблені індивідуальні картки з визначенням завдань, тестові завдання.

ІУ. ІКТ ( додаток №4 )

Уже давно стало зрозумілим, що для реалізації навчального процесу вчителю не достатньо тільки добре знати свій предмет , але ще й треба бути творчою особистістю, мати високий рівень загальної ерудиції, йти в ногу з часом, збагачувати свій досвід новими технологіями та методиками, яких вимагає сучасність. Окрім того, учитель повинен активно використовувати інформаційні технології, володіти комп’ютерною грамотністю , оскільки використання комп’ютера в організації навчального процесу дає нові можливості для творчого розвитку дітей і вчителів, дозволяє звільнитися від нудного традиційного викладу, допомагає вирішувати цікавіші і складніші проблеми. Сучасний урок важко уявити без широкого використання ілюстративно-демонстраційного матеріалу, дослідницько-пошукової роботи, проектної діяльності. І в цьому вчителю на допомогу приходять ІКТ.

Проектна технологія

Ефективний для формування життєвих компетенцій є метод проектів, який передбачає розв’язання певної проблеми та орієнтується на самостійну дослідницьку діяльність учнів – індивідуальну , парну, групову. Практикую підготовку проектів до уроків, де вивчаються значні за обсягом теми.

Упровадження проектної технології стимулює творчий розвиток, оскільки кожен учень обирає завдання до снаги ( одні класифікують теоретичний матеріал , другі підбирають цікаві завдання, треті – оформлюють слайди та готуються до захисту проектів).За таких умов створюється ситуація, коли учень бере на себе якусь із ролей і виконує її, а це призводить до особистісного зростання. Типи проектів найрізноманітніші : дослідницькі, творчі, ігрові, навчальні, інформаційні, практично – організаційні. Обов’язковою умовою завершення роботи над проектом є створення презентацій, зокрема комп’ютерної, та захист перед науковою радою гімназії. Використання комп’ютера спрямовую і на розв’язання таких проблем :

v Візуалізація навчальної інформації за допомогою наочного представлення.

v Індивідуалізація та диференціація процесу навчання.

v Самостійна робота учнів.

v Організація тестування, створення можливості самоперевірки.

Завдяки використанню інформаційно – комунікаційних технологій відбуваються зміни у навчальному процесі, у центрі якого перебуває особистість учня, головною метою стає розвиток інтелекту і творчих здібностей, пізнавальної активності школярів, що дасть змогу сформувати здатність до самореалізації, самостійності мислення , уміння працювати над розв’язанням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі і роль учителя : я стаю координатором,партнером, співавтором, консультантом.

Наукові та практичні дослідження, використані в роботі

Коли я починала працювати з інтерактивними технологіями, для мене найважчою справою було подолання « власної активності», « перетворення» себе з людини , яка все може і все вміє, у людину, яка допомагає учням « усе змогти і все зуміти». Намагаюся робити так, щоб моя допомога була якомога менш помітною, щоб учні не зневірювалися у власних можливостях. Особливе значення має шлях, яким має пройти мій учень, як дитина оволодіє методом праці, який в майбутньому допоможе учневі впевнитися у власних силах, у тому, що він сам дасть собі раду і зможе подолати труднощі, які зустрінуться на його життєвому шляху. Тому завжди надаю можливість учням виробити власну позицію щодо навчального матеріалу, зробити висновки, чітко усвідомлювати , що вони роблять і для чого. Моя робота спрямовується на контроль і допомогу, а не на підказку. Знання , уміння й навички є тільки фундаментом, а розвивати потенціальні можливості повинен сам вихованець.

Результати професійної діяльності

1. Зростання зацікавленості предметом учнів гімназії ( навчання в профільних класах).

2. Розвиток здібностей до творчої діяльності як результат впровадження інформаційно – комунікаційних технологій технологій.

3. Активна участь у позакласних заходах (тижні мови та літератури, участь у Всеукраїнських мовно-літературних конкурсах «Соняшник», « Патріот»).

4. Ефективна робота з обдарованими дітьми ( участь та перемоги учнів у предметних конкурсах та олімпіадах).

5. Поступово намічається тенденція зростання успішності, підвищення проценту якості знань.

6. Успішне складання гімназистами ЗНО.

7. Свідомий і успішний вибір подальшого навчання випускниками профільного класу.

Гімназія, у якій працюю, - це середовище, де реалізується творчість учителя і творчість учня. Саме в цьому середовищі я намагаюся сформувати особистість дитини, навчити її правильно сприймати інформацію, творчо переосмислювати її, відстоювати свою точку зору, прислухатися до думок інших. Я, як учитель, повинна розуміти потреби учня, пристосовувати методику до навчальних можливостей дитини, стимулювати саморозвиток особистості, зосереджувати увагу на співпраці та співтворчості.

інтернет-ресурс: http://novoukrainkagimnazia.blogspot.com/

Кiлькiсть переглядiв: 693

Коментарi